Letselschade
Definitie letselschade
Recht op schadevergoeding?
Hoogte schadevergoeding
Hoe verloopt een letselschadezaak?
Wie betaalt de schade?
Schade claimen
Is procederen in een letselschadezaak nodig?
Is een letselschadespecialist nodig?
Soorten belangenbehartigers
No cure no pay of uurtarief?
Overlijdenschade

Hoogte schadevergoeding

 

De hoogte van een schadevergoeding bij letselschade verschilt per individueel geval. Daarbij wordt gekeken naar factoren als:

 

1. Smartengeld (immateriële schade)

2. Schade verlies arbeidsvermogen

3. Verlies van zelfwerkzaamheid

4. Kosten van huishoudelijke hulp

5. Overige materiële schade

6. Pensioenschade

7. Rekenrente

 

1. Smartengeld

Deze vergoeding is een schadevergoeding voor de zogeheten immateriële schade (niet-materiële schade), een vergoeding voor de geleden en te lijden pijn, de ontsiering van het lichaam, de –al dan niet blijvende- klachten en beperkingen als ongevalsgevolg. Het is een onderdeel van de totale schadevergoeding bij letselschade.

2.Verlies arbeidsvermogen

Dit is het verlies van de capaciteit om arbeid te verrichten en daarmee inkomsten te verwerven. Het gaat daarbij niet uitsluitend om het werk, dat de betrokkene ten tijde van het ongeval verrichtte, maar om het verdienvermogen in het algemeen.

 

Voor bepaling van het schadebedrag wordt de situatie voor het ongeval vergeleken met de situatie na het ongeval. Daarbij dient ook rekening gehouden te worden met carriëremogelijkheden en een verhoogde economische kwetsbaarheid.

3. Verlies zelfwerkzaamheid

Dit is het verlies van de capaciteit om werkzaamheden in en rond uw huis te verrichten.

 

Hierbij valt te denken aan het onderhoud van uw huis en de tuin. Als u deze werkzaamheden zonder ongeval zelf zou hebben verricht dan komen de kosten van het inhuren van derden voor rekening van de aansprakelijke partij.

4. Kosten van huishoudelijke hulp

Voor huishoudelijke hulp geldt in feite hetzelfde als hierboven. Het gaat om taken in de huishouding zoals schoonmaken, strijken, wassen, boodschappen doen, koken etc. 5. Overige materiële schade

5. Overige materiële schade

 U kunt hierbij denken aan overige schadeposten die niet onder één van de voorgaande schadefactoren vallen. Voorbeelden: reiskosten, eigen bijdrage ziektekosten, beschadigde kleding etc.

6. Pensioenschade

Pensioenschade is de contante waarde van het tekort aan pensioenopbouw, veroorzaakt door de beëindiging van het dienstverband. Bij de bepaling van de pensioenschade spelen vele factoren een rol. 

7. Rekenrente

Uit onderzoek is gebleken dat over een groot aantal jaren de inflatie gemiddeld op 3% zit en de rente gemiddeld op 6%. Het verschil tussen beide is de rekenrente (3%) die gehanteerd wordt bij de kapitalisatie van de schade.

Termen

Nieuws

Schadevergoeding/pleister op de wonde

lees meer »