Letselschade
Definitie letselschade
Recht op schadevergoeding?
Hoogte schadevergoeding
Hoe verloopt een letselschadezaak?
Wie betaalt de schade?
Schade claimen
Is procederen in een letselschadezaak nodig?
Is een letselschadespecialist nodig?
Soorten belangenbehartigers
No cure no pay of uurtarief?
Overlijdenschade

Hoe verloopt een letselschadezaak?

Een gespecialiseerde belangenbehartiger op het gebied van letselschade zal over het algemeen als volgt te werk gaan:

 

Eerste gesprek

Een letselschadespecialist zal eerst allerlei vragen aan u stellen. U moet dan denken aan persoonsgegevens maar ook de naam van uw huisarts en behandelend artsen. Daarnaast zullen zij vragen hoe uw letsel is ontstaan.

 

Het is zaak dat u vanaf het moment dat u letsel heeft opgelopen bijhoudt welke kosten u maakt. Als hulpmiddel kunt u uzelf steeds de vraag stellen:

“Zou ik deze kosten ook gemaakt hebben als ik geen letsel zou hebben gehad?”

Als u deze vraag met nee beantwoordt, is het zaak dat u de kosten noteert.

U kunt hierbij denken aan reiskosten, kosten van aangeschafte medicijnen en hulpmiddelen maar ook geld of cadeaus dat u geeft aan vrienden en/of familie voor geboden hulp.

 

Vaststellen van de aansprakelijkheid

Vervolgens zal de veroorzaker van uw letsel aansprakelijk gesteld worden. In de meeste gevallen is die verzekerd voor de schade. In dat geval zal afwikkeling van de schade met de betreffende verzekeraar geregeld worden. De tegenpartij (verzekeraar) wordt gevraagd om de aansprakelijkheid te erkennen en dit schriftelijk te bevestigen.

 

Opvragen relevante gegevens

De relevante gegevens voor zowel het ontstaan van het ongeval als voor de beoordeling van het letsel en de hoogte van de schade worden opgevraagd. U kunt dan denken aan gegevens van de politie en medische gegevens van uw huisarts, fysiotherapeut en behandelend specialisten. Vaak zullen inlichtingen worden ingewonnen bij bijvoorbeeld uw werkgever of het UWV.

 

Aanvragen voorschotten

Indien de aansprakelijkheid door de wederpartij is erkend, zal deze wederpartij om een voorschot worden verzocht. Dit om te voorkomen dat u in financiële problemen komt. Om voorschotten te kunnen afdwingen is het zaak dat de verschillende schadeposten in kaart worden gebracht. Als u over bewijsmiddelen beschikt waaruit blijkt dat u uitgaven heeft gehad die u zonder letsel niet zou hebben gehad, maakt dat het afdwingen van een voorschot eenvoudiger.

 

De definitieve schadevergoeding

Gedurende het schaderegelingstraject zal uw herstel nauwlettend in het oog worden gehouden. Indien u op een gegeven moment geen klachten meer heeft en u kunt alles weer wat u voor het ontstaan van het letsel ook kon, zal uw letselschadezaak kunnen worden afgewikkeld. Het wordt moeilijker als uw klachten niet verdwijnen. Dan is er waarschijnlijk sprake van blijvend letsel. In dat geval zal een medisch deskundige onderzoeken of er sprake is van blijvend letsel en wat de ernst is van dat blijvend letsel. Aan de hand van de vaststelling van de ernst van het blijvend letsel kan worden bepaald wat u, ook naar de toekomst toe, nog wel en wat u niet meer kunt. Bijvoorbeeld of u nog kunt werken, maar ook of u het huishouden nog kan doen of de klussen in en om het huis. Als de medisch deskundige heeft aangegeven dat het klachtenbeeld stabiel is en zal blijven kan de schade, ook naar de toekomst toe, berekend gaan worden.

 

Afwikkeling

Er drie situaties ontstaan.

1. Ofwel de aansprakelijke partij is bereid het gevorderde schadebedrag te betalen. Dan zal uw zaak snel, door middel van een zogenaamde vaststellingsovereenkomst, worden afgewikkeld.

2. Ofwel de aansprakelijke partij is het niet eens met het gevorderde schadebedrag, maar doet een tegenbod. Dit is mogelijk als bepaalde schadeposten voor discussie vatbaar zijn. In dit geval ontstaat meestal een onderhandelingsfase waarbij vaak alsnog de overeenkomst kan worden gesloten.

3. Ofwel de aansprakelijke partij is het niet eens met het gevorderde schadebedrag en wil ook niet onderhandelen. In dat geval kan het noodzakelijk zijn om te gaan procederen.

 

Termen

Nieuws

Schadevergoeding/pleister op de wonde

lees meer »